Tòfones i bolets

Sol·licitar pagament per rebut domiciliat

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA B2B. S'emet factura darrer dia de mes agrupant tots els albarans del mes. Es girarà el rebut el dia 15 de cada mes, 15 dies data/factura.

Enviar el full emplenat a info@laumont.es.


Gràcies.